Logo projektu Databáze typografických prvků
Ukázka vlysu

Databáze typografických prvků je zaměřena na tisky bohemikálního původu z pozůstalosti broumovských benediktinů. Je sestaven na základě průzkumu tamní konventní knihovny, který je prováděn formou katalogizace všech tisků, tedy i nebohemikálních. Katalog nemá suplovat běžný popis starých tisků, který je zpřístupněn na jiném webu Info.

Z tohoto důvodu je popis omezen na základní údaje o knize, jako je název, jméno autora, rozměry a nakladatelské údaje. Pozornost je věnována zejména výzdobě. Každému prvku typografické výzdoby je věnován zvláštní popis včetně fotografické dokumentace. Katalog má poskytnout badatelům data k hlubšímu poznání činnosti tiskařů, jejichž produkce se běžně objevovala na policích klášterní knihovny 17. a 18. století. V budoucnu se stane základem pro poznání typografické výzdoby raně novověkých tisků bohemikální provenience vůbec. Katalog je průběžně doplňován od roku 2016.

Pro práci s Databází typografických prvků (zejména vyhledávání a prohlížení dat dle různých požadovaných kritérií) byl vytvořen Program pro evidenci a prezentaci částí knižního bloku, který je výstupem projektu NAKI II DG16P02R047 Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad. Software do databáze automaticky importuje excerpovaná data zaznamenaná do excelových souborů. Data dále páruje pomocí kódu, ID konkrétní dekorace s pořízenými skeny nebo podle doplňujících informacích (údaje o straně). Jedná se o digitalizovanou podobu části knih a knižních vazeb bohemikální provenience z fondu broumovské benediktinské konventní knihovny.

Program je případně možné použít pro libovolný fond knih atp., kde budou vstupní data pořízena do excelu (v předem definovaném formátu pro import) a eventuálně k nim budou i skeny, u kterých je užito definované názvosloví tak, aby mohl proběhnout automatický import a následné párování podle SYSNO, ID, čísla strany atp.

Program je přístupný uživatelům bez omezení – zejména pracovníci paměťových institucí (archivy, knihovny) a odborní pracovníci AV ČR a univerzit (společenské vědy). Využití jinými subjekty bez licence.

V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím projektového IT specialistu Ing. Františka Hlaváčka

Stručný uživatelský manuál k softwaru pro práci s Databází typografických prvků je ke stažení zde.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena